Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 За платформата:


     С оглед повишения интерес на обществеността към изпитите по чл. 236а от Закона за горите, свързан с регистрирането в публичните регистри за упражняване на лесовъдска практика, Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ създава публичен модул за „електронни тестове“. Модулът предоставя възможност на кандидатите да попълват неограничен брой тестове в електронен формат с цел подготовка и проверка на знанията.


     Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата. Тестът съдържа 931 въпроса, разделени в 8 секции според тематиката.

 Раздели в теста:

 • Управление
 • Болести и вредители
 • Възобновяване
 • Ерозия
 • Стопанисване на горите
 • Дендрология и таксация
 • Контрол и защита на горите от пожари
 • Специални горски територии

 •      При всяко зареждане на нов тест се генерират на случаен принцип 100 въпроса. За всеки въпрос има три варианта на отговор, от които само един е верен. Кандидатът трябва да се избере този отговор, който според него съдържа най-пълен и точен отговор на въпроса. Времето за отговори е ограничено на 90 минути, колкото е и времето за провеждането на изпитите в ИАГ.

   За да се приеме за коректно попълнен съответния „електронен“ тест е необходимо:

 • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация;
 • Да се отбележат верните (според кандидата) отговори за всеки от въпросите.

 •      Резултатът от решаването на теста ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

       При неправилен отговор съответните въпроси се „показват“ в модула заедно с верния отговор.

       Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

       Въпросите от този модул са само с обучителна цел, поради което някои въпроси при провеждането на изпитите в ИАГ може да са променени.