Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Стандартни фиданки за залесяване са

 12. Регистрацията на базови източници за добив на горски репродуктивни материали се извършва от

 13. Търговията и вносът на горски репродуктивни материали от бял бор се осъществява от

 14. Семепроизводствена градина е

 15. Основните показатели, които трябва да се спазват при посева на семена в горските разсадници са

 16. За семената на кои дървесни видове е подходяща стратификацията?

 17. Защитата срещу ерозия, строежът и поддържането на технико-укрепителните съоръжения в горски територии се финансират със средства на

 18. Във всеки водосбор могат да се разграничат следните 3 части:

 19. Кои са условията за образуване на свлачища

 20. Ползването на горски гъби, билки и горски плодове: