Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Възобновяване е

 12. Пълна обработка на почвата се прилага на

 13. При залесяване фиданките с открита коренова система трябва да са

 14. Изпитването и определянето на произхода и качеството на горските репродуктивни материали се осъществяват от:

 15. Чиста култура е насаждение, създадено от един дървесен вид, който има най-малко:

 16. Частична почвоподготовка е, когато:

 17. Оценката на естественото възобновяване в едно насаждение се състои в определяне на

 18. Горските полезащитни пояси са технически съоръжения за

 19. Маточник е:

 20. Сечищата и пожарищата в горски територии, предвидени за изкуствено залесяване в горскостопанските планове и програми се залесяват в срок: