Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Инвентаризацията на горски култури на частни физически лица се извършва от

 12. Смесена култура е насаждение, в състава на което участват поне два вида, но нито един от тях не превишава:

 13. При инвентаризация на създадените култури, пълно преброяване на фиданките се прилага на залесени площи с големина до:

 14. Видовият състав на създаваните горски култури се определя въз основа на

 15. Ровина е

 16. Защитата срещу ерозия, строежът и поддържането на технико-укрепителните съоръжения в горски територии се финансират със средства на

 17. Развитието на ерозията зависи от следните природни условия:

 18. Бавно движение на част от терена, което се осъществява под действието на силата на тежестта и е последица от отслабена връзка между отделни земни пластове е:

 19. Баражите са

 20. Кои от изброените особености са характерни за дефлацията