Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Цъфтежът на дряна е през

 12. Целта на противоерозионните залесявания е

 13. Методи за предпосевна подготовка на семената от бяла акация:

 14. Технологичният план за залесяване на частни горски територии се одобрява от:

 15. При оценката на ерозираността се определят

 16. При браздовата ерозия:

 17. Дървесни видове, с които следва да бъдат залесявани леглата на поройните водни течения са :

 18. Пробирките се провеждат в периода на:

 19. В кои възобновителни сечи не се допуска разширяване на котлите/прозорците?

 20. При осветителната фаза на краткосрочно-постепенната сеч: