Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. В промишлено замърсени райони за залесяване се използват:

 12. „Филизене“ е:

 13. Видовият състав на създаваните горски култури се определя въз основа на

 14. Коя от посочените по-долу технологии е перспективна за бъдещите залесявания с иглолистни видове

 15. Интродукция е

 16. Инвентаризацията на горски култури на частни физически лица се извършва от:

 17. Видовете зрелост на семената са:

 18. За семената на кои дървесни видове е подходяща стратификацията?

 19. Садене е метод за:

 20. Габионите са напречни укрепителни съоръжения, изградени от клетки, напълнени с: