Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Кое от изброените насекоми не се среща по иглолистните дървесни видове:

 12. При откриване на вредители, причинители на болести и повреди служителите с лесовъдско образование:

 13. "Горска семепроизводствена база" са:

 14. Производството на фиданки за залесяване в горските разсадници – частна собственост, се осъществява под ръководството и контрола на

 15. Сертификат за идентификация на произхода на горския репродуктивен материал се издава от

 16. Възобновяване е

 17. Голина е

 18. При залесяване фиданките с открита коренова система трябва да са

 19. Възобновяването от сенкоиздръжливи видове е „липсващо“,, когато на 1 дка има под:

 20. В райони с висок риск от пожари за залесяване се използват: