Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Короядът Типограф причинява повреди по

 12. „Вкоренилище“ е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат:

 13. „Поник“ е:

 14. Стратификация е

 15. Възобновяването от светлолюбиви видове е „липсващо“, когато на 1 дка има под:

 16. В промишлено замърсени райони за залесяване се използват:

 17. Незалесена горска площ, подлежаща на залесяване е:

 18. При оценката на ерозираността се определят

 19. Площта на водосбора се определя по топографски карти в следния мащаб:

 20. Кои от изброените особености са характерни за дефлацията