Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Върху ливади и поляни в горски територии е разрешено залесяването:

 12. Чиста култура е насаждение, създадено от един дървесен вид, който има най-малко:

 13. Гъстота на културата е

 14. Технологичния план за залесяване е валиден до приключване изпълнението на предвидените дейности в обекта, но:

 15. Кои са методите за таксиране на плодоносенето?

 16. Клейонаж е съоръжение:

 17. При изграждане на клейонажите се спазва следното изискване:

 18. Ерозията е процес

 19. Ровина е:

 20. При провеждането на отгледните сечи се допуска: