Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Смесени горски култури са

 12. На попълване подлежат култури с прихващане

 13. Презалесяване е повторно залесяване в новосъздадените горски култури с установен процент на прихващане при есенната инвентаризация

 14. За създаването на интензивни култури най-подходящи са:

 15. В райони с висок риск от пожари за залесяване се използват:

 16. „Филизене“ е:

 17. Чуждоземни дървесни и храстови видове, които са въведени както извън, така и в границите на естественото им разпространение, където не са се срещали в естествено състояние са:

 18. Интродукция е

 19. За създаване на рекреационни гори и култури и извънселищни паркове се използват:

 20. Скарификация е: