Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Инвентаризация на създадените култури се провежда

 12. При пролетно залесяване кореновата шийка на фиданките се поставя

 13. Новосъздадените култури, създадени над 1600 м н. в. се отглеждат

 14. В райони с висок риск от пожари за залесяване се използват:

 15. Интродукция е

 16. Подрязването на пънче:

 17. Кои са методите за таксиране на плодоносенето?

 18. Защитата срещу ерозия в горски територии се осъществява въз основа на

 19. Рекултивация е комплекс от дейности, чието изпълнение води до:

 20. Проектите за рекултивация на нарушени терени, намиращи се в горска територия се съгласуват от: