Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Скарификация е:

 12. Естествени семенни фиданки на възраст до една година са

 13. Защитата срещу ерозия в горски територии се осъществява въз основа на

 14. Текущите ремонти на противоерозионните съоръжения се приемат от

 15. Противоерозионната оран на почвата представлява:

 16. Кой е документът, с който се обезсилва позволително за сеч:

 17. Пробирките се провеждат в периода на:

 18. Кога започват възобновителните сечи при трансформация на гори с изкуствен произход в такива с естествен при двуетажни насаждения?

 19. Какво представляват „пониците“?

 20. В защитни и специални горски територии на терени със среден наклон над 25% се провеждат следните възобновителни сечи: