Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. За залесяване в горски територии се използват:

 12. Сандрачен бараж е

 13. Рекултивация е комплекс от дейности, чието изпълнение води до:

 14. Праволинейният каменен бараж е стена в поройното легло, която е разположена:

 15. Възобновителни сечи се провеждат при възраст не по-малка от:

 16. Възобновителният период на краткосрочно-постепенната сеч е:

 17. Голите сечи в нискостъблените гори се провеждат на площни сечища до 2 ха за:

 18. При провеждане на прочистките, склопеността и пълнотата не се допуска да е по-малка от:

 19. Интензивността на групово-постепенната сеч при всяка лесовъдска намеса не може да превишава:

 20. В горските територии техническите сечи се провеждат за: