Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 11. Голина е

 12. Гъстота на културата е

 13. Презалесяване е повторно залесяване в новосъздадените горски култури с установен процент на прихващане при есенната инвентаризация

 14. За създаването на интензивни култури най-подходящи са:

 15. Производството на фиданки за залесяване се извършва в

 16. Маточник е:

 17. Стратификация е:

 18. Естествени семенни фиданки на възраст до една година са

 19. При браздовата ерозия:

 20. Дефлацията е процес, при който