Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Кои от изброените насекоми се срещат по иглолистни дървесни видове

 2. Профилактичните мероприятия в горите се осъществяват от

 3. Кой е международно признатия документ удостоверяващ отсъствието на карантинен вредител

 4. Тополовия листояд поврежда:

 5. Фитопатологията е наука за:

 6. „Горски разсадник“ е:

 7. Репродуктивни материали са

 8. Инвентаризацията на горски култури на частни физически лица се извършва от

 9. Възобновяването от светлолюбиви видове е „липсващо“, когато на 1 дка има под:

 10. Чиста култура е насаждение, създадено от един дървесен вид, който има най-малко: