Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Регионалните дирекции по горите са :

 2. „Абиотични увреждания” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от:

 3. „Абиотични увреждания” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от

 4. Кое от изброените насекоми се среща по широколистните дървесни видове

 5. „Каламитет“ е масова поява на

 6. Контейнерна фиданка е

 7. Стратификация е

 8. Възобновяване е

 9. Коренова шийка е част от

 10. Планирането на залесявания в пожарища в горски територии, които не са предвидени в горско-стопански план или програма се извършва с