Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Позволителното за сеч в горски територии – общинска собственост, се обезсилва:

 2. Разстоянията между просеките на въжените линии е не по-малко от:

 3. Кой е най-сенкоиздръжливия вид от изброените?

 4. Възобновителен период е:

 5. Транспортна граница е:

 6. За всяко насаждение, в което се провежда сеч, се води досие от:

 7. Чрез изборните сечи се извършва:

 8. Склопяване на насаждението е моментът, когато:

 9. Периодът между отделните лесовъдски намеси при постепенно-котловинните сечи е не по-малко от:

 10. Отгледните сечи се провеждат: