Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Държавната политика в областта на Горското стопансво се осъществява от:

 2. „Абиотични увреждания” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от:

 3. "Репеленти" са химични вещества за защита на растенията, които отблъскват

 4. Кое от изброеното не е основна съставна част на тялото на насекомите

 5. Профилактичните мероприятия в горите се осъществяват от

 6. Кой е международно признатия документ удостоверяващ отсъствието на карантинен вредител

 7. Кое от изброените насекомни вредители не се среща по широколистните дървесни видове:

 8. „Идентификационен код на района на произход“ е комбинация от:

 9. Интродукция е

 10. Основните показатели, които трябва да се спазват при посева на семена в горските разсадници са