Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистни дървесни видове

 2. Кои от изброените насекомни вредители се срещат по иглолистните дървесни видове

 3. „Каламитет“ е масова поява на

 4. Зщитата на горски територии от вредители е за сметка на държавния бюджет, когато площта на съответния дървесен вид е засегната:

 5. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистни дървесни видове:

 6. Кое от изброените насекомни вредители се среща по широколистните дървесни видове:

 7. Всяка година се провежда обследване за установяване на здравословното състояние на гората:

 8. Производството в горските разсадници ежегодно се планира с изготвяне и одобряване на:

 9. Семенен покой е

 10. Семенно-издънкови горски култури са