Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. „Абиотични увреждания” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от:

 2. Кое от изброените насекоми има ларва тип гъсеница със синя глава и две черни точки, а по дължина на тялото ивици в различен цвят

 3. :"Бръмбарче с продълговато тяло достигащо до 6-8 мм и с червено -кафяв цвят. Притежава удължено хоботче, а антените излизат от средата на хоботчето и са коленчести. Върху елитрите има две напречни по-светли ивички" e:

 4. Кое от изброените насекоми полага яйцата си в купчинки и ги покрива със златисти космици

 5. Каламитет е

 6. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистни дървесни видове:

 7. Кое от изброените насекоми не деформира частта с която се храни:

 8. Хербициди са

 9. Собствениците и ползвателите на горски разсадници водят:

 10. Горски култури от бързорастящи и високопроизводителни видове, които се стопанисват за ускорено производство на дървесина или други горски продукти при малък турнус са: