Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Районът на дейност на регионалните дирекции по горите е съобразен с:

 2. „Биотични повреди” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от

 3. Кое от изброените насекоми не деформира частта от растението, с която се храни

 4. Кое от изброените насекоми има дъговидно извита бяла ларва с кафява глава, която живее в почвата

 5. Кои от изброените насекомни вредители се срещат по иглолистните дървесни видове

 6. Малката тополова стъкленка поврежда

 7. Химична борба с вредители в горски култури и насаждения се провежда, когато

 8. Предписания на собствениците при констатирани нападения от болести и вредители се правят от:

 9. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистните дървесни видове:

 10. Вредителят Гъботворка отлага яйцата си във форма на