Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Кои от изброените насекоми се срещат по широколистни дървесни видове

 2. Наблюденията за установяване на здравословното състояние на гората се провеждат от:

 3. Кое от изброените насекомни вредители се среща по широколистните дървесни видове:

 4. Регистрацията на базови източници за добив на горски репродуктивни материали се извършва от

 5. При кои от видовете съществува биологично обусловена периодичност в плодоносенето

 6. В семепроизводствените насаждения се провеждат

 7. Възобновяване е

 8. Коренова шийка е част от

 9. Залесяванията в горната граница на гората са

 10. Инвентаризацията на редки култури с гъстота под 1500 бр./ха се извършва