Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Кой от изброените насекомни вредители се среща по широколистните дървесни видове

 2. Кои от изброените насекоми се срещат по иглолистни дървесни видове

 3. Зщитата на горски територии от вредители е за сметка на държавния бюджет, когато площта на съответния дървесен вид е засегната:

 4. Тополовия листояд поврежда:

 5. „Вкоренилище“ е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат:

 6. При залесяване фиданките с открита коренова система трябва да са

 7. Презалесяване е повторно залесяване в новосъздадените горски култури с установен процент на прихващане при есенната инвентаризация

 8. Възобновяването от сенкоиздръжливи видове е „липсващо“,, когато на 1 дка има под:

 9. Изкуствено създадени противопожарни прегради, почистени от всички горивни материали до минералния почвен слой са:

 10. Коренова шийка е част от