Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Районът на дейност на регионалните дирекции по горите е съобразен с:

 2. Държавната политика в областта на Горското стопансво се осъществява от:

 3. Изработването на горскостопанските планове и програми се финансира от:

 4. Кои от посочените територии са горски територии, но за тях не се прилагат разпоредбите на Закона за горите:

 5. Съгласно ЗГ, горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на:

 6. „Абиотични увреждания” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от:

 7. Кое от изброените насекоми деформира листата на широколистните дървесни видове

 8. Малката тополова стъкленка поврежда

 9. Повреди в насажденията, причинени от абиотични фактори могат да бъдат от

 10. Кое от изброените насекоми се среща по широколистните дървесни видове: