Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Държавната политика в областта на Горското стопансво се осъществява от:

 2. "Репеленти" са химични вещества за защита на растенията, които отблъскват

 3. Профилактичните мероприятия в горите се осъществяват от

 4. Кое от изброените насекоми се среща по широколистните дървесни видове:

 5. Колко пъти в годината се извършва инвентаризация в горските разсадници – държавна собственост:

 6. „Поник“ е:

 7. "Географска култура" е:

 8. Надпочвен органичен пласт, формиран от отпаднала дървесна и друга растителна маса е:

 9. Угар е

 10. Интродукция е