Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Политически партии, организации, движения и коалиции с политически цели могат да притежават право на собственост върху горски територии:

 2. Може ли да се придобиват по давност държавни или общинкски горски територии:

 3. Не се смята за строителство в горски територии изграждането на:

 4. „Абиотични увреждания” са видими изменения на тъкани и органи, причинени от:

 5. Кои от изброените насекоми се срещат по иглолистни дървесни видове

 6. Кои от изброените насекоми се срещат по широколистни дървесни видове

 7. Лесопатологичното обследване за борови листни оси се провежда през:

 8. Всяка година се провежда обследване за установяване на здравословното състояние на гората:

 9. Стратификация е

 10. Кой фактор не е необходим за покълване на семената