Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Районът на дейност на регионалните дирекции по горите е съобразен с:

 2. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистни дървесни видове

 3. Кое от изброените насекоми има дъговидно извита бяла ларва с кафява глава, която живее в почвата

 4. :"Бръмбарче с продълговато тяло достигащо до 6-8 мм и с червено -кафяв цвят. Притежава удължено хоботче, а антените излизат от средата на хоботчето и са коленчести. Върху елитрите има две напречни по-светли ивички" e:

 5. Наблюденията за установяване на здравословното състояние на гората се провеждат от:

 6. Извън предвидените изключения в ЗГ, защитата на горските територии от болести се организира и осъществява от:

 7. Кое от изброените насекоми не се среща по иглолистни дървесни видове:

 8. Собствениците и ползвателите на горски разсадници водят:

 9. „Горски разсадник“ е:

 10. "Горска семепроизводствена база" са: