Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Съгласно ЗГ, горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на:

 2. "Биологичен агент" е биологична единица, способна да се самовъзпроизвежда, която се използва за борба срещу

 3. Кое от изброените насекоми има дъговидно извита бяла ларва с кафява глава, която живее в почвата

 4. Кое от изброените насекоми полага яйцата си в пръстен

 5. Кое от изброените насекоми не деформира листата на широколистните дървесни видове:

 6. Кое от изброените насекоми не се среща по широколистните дървесни видове:

 7. При откриване на вредители, причинители на болести и повреди служителите с лесовъдско образование:

 8. „Вкоренилище“ е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат:

 9. „Поник“ е:

 10. "Географска култура" е: