Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Всяка година се провежда обследване за установяване на здравословното състояние на гората:

 2. Стандартни фиданки за залесяване са

 3. Фиданки за залесяване в горските територии се произвеждат в

 4. Вегетационен период е

 5. Гъстота на културата е

 6. Валидността на технологичния план за залесяване е

 7. Семенно-издънкови горски култури са

 8. Сечищата и пожарищата в горски територии, предвидени за изкуствено залесяване в горскостопанските планове и програми се залесяват в срок

 9. При инвентаризация на създадените култури, пълно преброяване на фиданките се прилага на залесени площи с големина до:

 10. Чуждоземни дървесни и храстови видове, които са въведени както извън, така и в границите на естественото им разпространение, където не са се срещали в естествено състояние са: