Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Изпитен тест по чл. 236 а от Закона за горите:

 1. Кое твърдение НЕ е вярно?

 2. Горските пътища са:

 3. Какъв е срокът на действие на Горскостопанските планове и програми?

 4. Маркиране на насажденията предвидени за сеч се осъществява чрез:

 5. При механизирания извоз на дървесина от сечищата в широколистни гори не се допуска:

 6. Чуждоземни дървесни и храстови видове, които са въведени както извън, така и в границите на естественото им разпространение, където не са се срещали в естествено състояние са:

 7. Всички извършени залесявания се вписват в:

 8. Маркираните за сеч дървета с КГМ се отбелязват и

 9. Ползването на диворастящи гъби, билки и горски плодове:

 10. Интензивността на групово-изборната сеч във високопланинските смърчови гори е до: